Opšti uslovi poslovanja
UVOD
Ovi Opšti uslovi poslovanja definišu postupak i uslove za razmatranje mogućnosti uspostavljanja saradnje i uspostavljanje saradnje na poslovima domaćeg faktoringa sa pravom regresa, između Finspot d.o.o. Beograd (dalje: „Finspot“ ili „Faktor“), kao faktora i zainteresovanog lica – ustupioca, kao i način upotrebe faktoring platforme u svojini Finspota (dalje: „Faktoring Platforma“), prava intelektualne svojine, kao i druga pitanja od značaja za poslovanje.
OSNOVNI POJMOVI
Faktoring je finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i/ili u inostranstvu.
Finspot Platforma je softver u svojini Finspota putem koje zainteresovano lice podnosi zahtev, dostavlja potrebnu dokumentaciju i tražene podatke radi procene mogućnosti davanja ponude za zaključenje ugovora o faktoringu, putem koje se Finspot Platforme vrši automatizovana obrada zahteva, provera podataka i dostavljanje dokumentacije, zaključenje ugovora o faktoringu i dostavljanje pojedinačnih zahteva za otkup potraživanja, kao i čuvanje dostavljenih podataka i dokumentacije.
Učesnici u faktoringu su Faktor, Ustupilac i Dužnik.
Faktor je Finspot d.o.o. Beograd.
Ustupilac je privredno društvo, preduzetnik ili banka sa sedištem u Republici Srbiji ili u inostranstvu, registrovano u skladu sa merodavnim propisima, a koji prodaje Faktoru svoje potraživanje od Dužnika koje je nastalo na osnovu prodaje robe ili izvršenja usluge.
Dužnik je pravno lice, preduzetnik ili banka sa sedištem u Republici Srbiji ili u inostranstvu, registrovano u skladu sa merodavnim pravom, koji je prema Ustupiocu dužnik obaveze nastale na osnovu prodaje robe ili usluge.
Ugovor o faktoringu je ugovor koji zaključuju Ustupilac i Faktor sa rokom trajanja od 12 meseci i kojim se uređuje odnos Ustupioca i Faktora.
PREDMET FAKTORINGA
Predmet faktoringa može biti svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje (potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge), koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključenog između pravnih lica i preduzetnika.
Predmet faktoringa može biti i svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje pravnog lica i preduzetnika koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga zaključenog sa korisnikom sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine ili budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i korisnikom sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Buduće potraživanje može biti predmet faktoringa samo ako je odredivo i ako ugovor o faktoringu sadrži podatak o tome ko će biti dužnik takvog potraživanja.
Predmet faktoringa ne može biti potraživanje nastalo po osnovu prodaje robe ili pružanja usluga za lične, porodične ili potrebe domaćinstva.
VRSTE FAKTORINGA
Finspot pruža uslugu domaćeg faktoringa, čiji je predmet prodaja potraživanja nastalog prodajom robe ili pružanjem usluga između domaćih lica na tržištu Republike Srbije i to faktoring sa regresom koji podrazumeva da Ustupilac odgovara Faktoru za naplativost potraživanja – na dan dospelosti potraživanja.
Finspot pruža i uslugu međunarodnog faktoringa, čiji je predmet prodaja potraživanja nastalog u spoljnotrgovinskom prometu robe, odnosno usluga, u smislu zakona kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje, i to faktoring sa regresom koji podrazumeva da Ustupilac odgovara Faktoru za naplativost potraživanja – na dan dospelosti potraživanja.
Međunarodni faktoring se obavlja:
1) u jednofaktorskom sistemu, kad u faktoringu učestvuje samo jedan faktor.
2) u dvofaktorskom sistemu, kad u faktoringu učestvuju Finspot i faktor sa sedištem u inostranstvu.
RIZIK NAPLATE
U slučaju nesposobnosti plaćanja ustupljenog potraživanja od strane Dužnika, rizik naplate od Dužnika snosi Ustupilac.
FORMA ZAHTEVA
Dokumentacija i podaci će biti dostavljani i razmenjivani putem Finspot Platforme i u elektronskom obliku. Jedino u slučajevima za koje zakon izričito propisuje da postoji obaveza dostavljanja dokumentacije u originalu u papirnom obliku, postojaće obaveza da se dokumentacija sačini u takvom obliku.
PODNOŠENJE ZAHTEVA I POSTUPAK OBRADE ZAHTEVA
Predugovorna faza
Ustupilac svoju volju za uspostavljanje poslovne saradnje sa Faktorom izražava pristupom Finspot platformi koja se nalazi na app.finspot.rs i to na sledeći način:
a) Logovanjem na Finspot Platformu app.finspot.rs
b) Čitanjem i prihvatanjem Opštih uslova poslovanja potvrdom koja se vrši pritiskom na polje: „Saglasan\sna sam sa Opštim uslovima poslovanja“
c) Unošenjem podataka u označena polja u okviru Finspot Platforme i unošenjem (upload) dokumentacije i podataka potrebnih za procenu mogućnosti saradnje.
d) Slanje podataka i dokumentacije navedenih pod tačkom c. potvrdom koja se vrši pritiskom na polje: „Podneti zahtev“.
Ugovor o faktoringu
Prava i obaveze ugovornih strana biće uređene Ugovorom o faktoringu koji će biti zaključen nakon što Faktor i Ustupilac postignu saglasnost volja o osnovnim elementima tog Ugovora o faktoringu.
Forma Ugovora o faktoringu
Ugovor o faktoringu se zaključuje u formi elektronskog dokumenta uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, a shodno odredbi člana 19. Zakona o faktoringu kad god je to tehnički moguće. U slučaju da iz bilo kog razloga zaključivanje usaglašenog ugovora o faktoringu nije moguće zaključiti u formi elektronskog dokumenta može biti zaključen u pisanom obliku potpisom ovlašćenih lica Faktora i Ustupioca.
Odnos Opštih uslova i potpisanog Ugovora o faktoringu
U slučaju da je bilo koja odredba ovih Opštih uslova poslovanja u suprotnosti sa zaključenim Ugovorom o faktoringu, primeniće se odgovarajuća odredba zaključenog Ugovora o faktoringu. Za sva pitanja koja nisu uređena Ugovorom o faktoringu primenjivaće se ovi Opšti uslovi.
ODGOVORNOST ZA USTUPLJENO POTRAŽIVANJE I ZA DOSTAVLJENE PODATKE I DOKUMENTACIJU
U pogledu potraživanja koje se ustupa Ustupilac je odgovoran Faktoru za osnovanost i visinu potraživanja koja su predmet Ugovora o faktoringu.
Ustupilac garantuje Faktoru:
– da su potraživanja koja Ustupilac namerava da ustupi ili ustupi Faktoru, oslobođena zaloge, prigovora, tereta i ostalih prava trećih lica, da ista nisu predmet prinudne naplate, odnosno da su po svim osnovima nesporna,
– da je sva dokumentacija koju će dostaviti Faktoru istinita i potpisana od strane lica ovlašćenih za zastupanje strane u čije ime je potpisana,
– da će bez odlaganja obavestiti Faktora o svim okolnostima koje mogu biti od uticaja na osnovanost, visinu ili naplatu potraživanja od Dužnika.
– U slučaju da bilo koji podatak ili dokument ne sadrži tačne podatke, pa usled toga za Faktora nastane šteta (kako stvarna šteta, tako i izgubljena dobit), Ustupilac će biti dužan da istu nadoknadi.
POLITIKA PRIVATNOSTI
Na postupanje Faktora sa poslovnim podacima Ustupioca, kao i podacima o ličnosti koji od strane Ustupioca budu dostavljeni ili do kojih Faktor dođe u posed tokom saradnje, kao i na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti primenjuju se propisi koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti odnosno poslovnu tajnu. Politika privatnosti je objavljena ovde.
PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
Finspot je isključivi vlasnik svih autorskih i drugih prava intelektualne svojine kako na Finspot Platformi i žigu pod nazivom Finspot, tako i na svim sadržajima ovog web sajta, tako da je zabranjeno kopiranje, podražavanje, modifikovanje (delova ili celine), odnosno svaka druga upotreba, bez obzira na moguću svrhu takve upotrebe.
Korišćenjem bilo kog sadržaja koji se nalazi ili do koga se dolazi preko web sajta: www.finspot.com potvrđujete da ste upoznati sa navedenom zabranom i prihvatate odgovornost za postupanje suprotno zabrani.
KOMUNIKACIJA
Primarni način komunikacije između Faktora, Ustupioca i Dužnika je putem adrese elektronske pošte registrovane u Agenciji za privredne registre za svakog od navednih subjekata, tako da je je obaveza Ustupioca da prilikom unošenja podataka u Finspot Platformu obavezno navede adresu elektronske pošte Ustupioca i Dužnika koje su registrovane u Agenciji za privredne registre. Pored ovih adresa i uporedo sa njima, Faktor, Ustupioc i/ili Dužnik mogu koristiti i druge adrese, bilo elektronske, bilo fizičke u skladu sa odredbama zaključenog Ugovora i poslovne prepiske.
Smatraće se da je uredno i blagovremeno dostavljanje izvršeno danom slanja na adresu elektronske pošte registrovane u Agenciji za privredne registre. Izuzetak predstavlja dostavljanje za koje je zakonom predviđeno lično dostavljanje, koje će se u tom slučaju, pored elektronske dostave, biti izvršeno i slanjem preporučene pošiljke na adresu sedišta primaoca registrovane u Agenciji za privredne registre.
OSTALE ODREDBE
Prihvatanje ovih Opštih uslova poslovanja od strane Ustupioca ne obavezuje Faktora da zaključi ugovor o faktoringu. Odluka o zaključenju ugovora o faktoringu zavisi isključivo od odluke Faktora.
Prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja, Ustupilac se obavezuje da na Zahtev Faktora, Faktoru omogući pristup svojim podacima na Sistemu elektronskih faktura („SEF“), a koji pristup će biti ograničen na pregled svih ulaznih i izlaznih dokumenata Ustupioca.
Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu dana 21. decembra 2020. godine i Faktor je ovlašćen da iste promeni u bilo kom trenutku i iste izmene objavi na svojoj web stranici: www.finspot.com.
Objavljivanjem izmena i dopuna Opštih uslova postojeći korisnici Platforme biće pozvani da pri prvim sledećem korišćenju Platforme prihvate tako izmenjene i objavljene Opšte uslove poslovanja. U slučaju odbijanja prihvatanja izmena i dopuna Opštih uslova poslovanja, korisnici Platforme koji nemaju obaveze iz nedospelih otkupljenih potraživanja čije je izvršenje u toku neće do daljnjeg biti u mogućnosti da koriste Platformu.
U slučaju odbijanja prihvatanja objavljenih izmena i dopuna Opštih uslova poslovanja od strane Ustupioca koji imaju obaveze iz nedospelih otkupljenih potraživanja čije je izvršenje u toku, za takve Ustupioce će važiti ranije prihvaćeni Opšti uslovi poslovanja do potpunog izmirenja nedospelih otkupljenih potraživanja čije je izvršenje u toku. Nakon potpunog izvršenja svih obaveza nastalih iz nedospelih otkupljenih potraživanja čije je izvršenje u toku, prestaće da važi Ugovor o faktoringu zaključen između Faktora i Ustupioca koji odbija prihvatanje naknadnih izmena i dopuna Opštih uslova poslovanja.