What is factoring?

Tabela Sadržaja

Faktoring je finansijska usluga u kojoj Vam faktor (Finspot d.o.o.) unapred isplati novac za fakturu izdatu na odloženo plaćanje ka drugom pravnom licu ili preduzetniku. Zahvaljujući faktoringu, Vaša sredstva imate na raspolaganju odmah, bez potrebe da čekate uplatu od kupca.

Na samom početku, potrebno je razumeti terminologiju koja se koristi u procesu faktoringa.

Primer: Izvršili ste uslugu ili isporučili proizvod i robu, za koju ste izdali račun sa dugim rokom plaćanja. Dakle, vi ste poverilac, vaš kupac – dužnik.

“Zahvaljujući faktoringu, Vaša sredstva imate na raspolaganju odmah, bez potrebe da čekate uplatu od kupca.”

Ustupanje potraživanja sastoji se u prenošenju prava postojećeg poverioca na faktora (novog poverioca). U tu svrhu stranke zaključuju ugovor. Dve su strane u ugovoru o faktoringu: ustupilac, tj. trenutni vlasnik prava na potraživanje, i faktor, koji je njihov novi kupac.

Primer: Želite ubrzati naplatu usluge koju ste izvršili, proizvoda ili robe koje ste isporučili. U tom cilju uspostavljate saradnju s faktoring kompanijom Finspot d.o.o. i na taj način dolazite do novca koji Vam se duguje po osnovu fakture. U ovom slučaju vi ste Ustupilac, Faktor je faktoring kompanija kao što je Finspot d.o.o., a Dužnik se ne menja, ostaje Vaš kupac. Ustupanje potraživanja najčešće se odnosi na pojedinačne poslove, ali se može odnositi i na veći broj potraživanja istovremeno.

Kako postati korisnik faktoring usluge?

Nakon što firma izvrši neku uslugu ili proda robu, izdaje fakturu kupcu sa definisanim odloženim rokom plaćanja. Novac za datu fakturu može dobiti već za 24 časa u samo par lakih koraka:

  • Otvorite nalog na faktoring platformi preko sajta app.finspot.rs
  • Prijavite se na platformu i pratite uputstvo u kojem se traži verifikacija naloga.
  • Priložite fakture koje želite da finansirate.
  • Pre prve faktoring transakcije potpisuje se okvirni ugovor o faktoringu. Na osnovu ovog ugovora sva naredna finansiranja vrše se potpuno online.
  • Sredstvo obezbeđenja su Vaše registrovane menice koje prati i menično ovlašćenje. Bitno je naglasiti da od dužnika nećemo tražiti sredstva obezbeđenja.
Kako funkcioniše svaka naredna faktoring transakcija nakon potpisanog ugovora?

Nakon što Vaša firma izvrši neku uslugu ili proda robu, izdaje fakturu kupcu sa definisanim odloženim rokom plaćanja.

  • Vašu fakturu podignete na Finspot platformu.
  • Na platformi izaberete opciju „Finansiraj“ što predstavlja Vaš zahtev za finansiranje.
  • Nakon što zahtev za finansiranje bude odobren dobićete email sa dokumentom „Obaveštenje kupca o promeni poverioca“. Ovo obaveštenje je potrebno proslediti Vašem kupcu kako bi bio do kraja upoznat da je faktura predmet faktoringa.
  • Nakon obaveštenja kupca Finspot d.o.o. Vam avansno uplaćuje ugovoreni procenat iznosa fakture (najčešće 80% do 90%).
  • Po dospeću roka za plaćanje definisanog na fakturi, Vaš kupac uplaćuje predviđeni iznos na račun faktor kompanije Finspot a mi Vam uplaćujemo ostatak novca umanjen za iznos faktoring naknade.
Table of contents
Latest news
faktoring srbija

Provide liquidity with Finspot today.

You may also be interested